Pravilnik


1. Plaćanje

Iznajmljena plovila s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon urednog plaćanja.

2. Najamnina

Najamnina sadrži pristojbu za plovilo i njegovo korištenje. U najamninu plovila nisu uključeni troškovi goriva i ulja. Plovilo se predaje korisniku s punim rezervoarom ulja i goriva, u ispravnom i čistom stanju, te ga isto takvog Korisnik treba vratiti Najmodavcu.

3. Odustanak od najma

Ukoliko Korisnik iz bilo kojeg razloga ne može početi s najmom plovila, slobodan je pronaći osobu koja preuzima njegova prava i obveze, samo uz prethodni pristanak Najmodavca. Ukoliko korisnik ne ronađe zamjenu , Najmodavac zadržava:*50% najamnine za odustanak do 30 dana prije početka najma.*75% najamnine za odustanak do 15 dana prije početka najma.*100% najamnine za odustanak unutar 15 dana prije početka najma.Ukoliko korisnik iz bilo kojeg razloga ne izvrši plaćanje po charter rezervaciji na vrijeme, smatra se da je odustao od najma, te Najmodavac zadržava ista prava.

4. Kaucija

Pri prijemu odnosno preuzimanju plovila Korisnik polaže kauciju Najmodavcu. Najmodavac se obvezuje vratiti korisniku kauciju u potpunosti ukoliko Korisnik preda Najmodavcu neoštećeno i čisto plovilo uz ugovorenom roku. Ukoliko Korisnik vrati Najmodavcu oštećeno plovilo, a prouzročena šteta je veća od iznosta uplaćene kaucije, Korisnik plovila gubi pravo na povrat te kaucije. Ukoliko je prouzročena šteta na plovilu manja od iznosa uplaćene kaucije, šteta se u cijelosti namiruje iz iste, a preostali iznos se vraća Korisniku.

5. Primopredaja plovila

a) Korisniku se predaje samo kompletno opremljeno plovilo, napunjeno gorivom u besprijekornom stanju, a isto tako stanje plovila obvezno je i kod njegova povrata Najmodavcu. Kod oštećenja broda, korisnik je dužan snositi nastale troškove u skladu s odredbama članka 4 ovih uvjeta. Kod nepažnje i/ili gubitka jednog ili više djelova opreme ili oštećenja inventara, korisnik u cijelosti snosi stvarno nastale troškove.
b) Prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji najmodavcu kod primopredaje vozila nisu mogli biti poznatu, kao i nedostaci, koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku na umanjene cijene najma.
c) Ako za vrijeme najma dođe do havarije, korisnik može izvršitipopravak plovila s tim da o tome prethodno treba obavjestiti Najmodavca. Kod havarjija, kao i kod sudjelovanja drugih brodova, dužan je prijavti slučaj kod nadležne lučke kapetanije i sačiniti protokol (tijek događanja, utvrđivanje štete) za osiguravajuće društvo. Isto tako korisnik je dužan odmah o svemu obavjestiti Najmodavca. Ako korisnik ne postupi u skladu s preuzetim obvezama, u cijelosti snosi troškove za tako nastalu štetu Najmodavcu.
d) Ako daljna vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, Korisnik mora zbog dobivanja daljnih uputa obavjestit Najmodavca.
e) Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena, Korisnik snosi sve troškove koji iz tog proiziđu za Najmodavca. Najmodavac savjetuje sigurnp planiranje rute.
f) Korisnik se obvezuje vratiti polovilo na ugovoreno mjesto i u ugovoreno vrijeme. Ukoliko Korisnik zakasni s vraćanjem plovila ili ga vrati na drugo mjesto, Korisnik jamči da će za svako zakašnjenje platiti Najmodavcu dnevnu najamninu, a za svako kašnjenje preko 3 sata platit dvostruku dnevnu najamninu s dodatkom troškova koji su nastali za vlasnika najmodavca zbog zakašnjelih vraćanja plovila.

6. Obaveze najmodavca

Najmodavac se obvezuje da ce predati plovilo Korisniku u ugovorenom mjestu i u ugovoreno vrijeme, u ispravnom stanju. Ako najmodavac ne može korisniku staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih osobina na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka, Korisnik ima pravo odustati od ugovora. Svako drugo pravo Korisnika na odštetu se isključuje. Najmodavac zadržava pravo odustanka od ugovora najkasnije 7 dana prije početka chartera s obvezom vraćanja Korisnku cijelokupnog iznosta uplaćenog za najam plovila, bez kamata

7. Obveze i odgovornosti korisnika

a) Korisnik plovila dužan je s plovilom postupati pažljivo i ujedno se pridržavati svih važećih propisa. Za povrede javnih propisa, zakona i odredbi, odgovornost snosi sam Korisnik. Korisnik se obvezuje odmah obavijestiti Najmodavca i nadležna tijela u slučaju nestanka plovila ili nemogućnost upravljanja plovilom, te u slušaju oduzimanja, plijenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane nadležnih državnih tijela ili trećih osoba.
b) Korisnik obvezno mora posjedovati dozvolu za voditelja čamca. Ako najmodavac zaključi da voditelj plovila ne raspolaže s potrebnim znanjem i vještinom (npr. u svezi s postojećim vremenskim prilikama) može zabraniti isplovljavanje plovila. U tom slučaju korisnik će se prema svojim mogućnostima potruditi da uz pomoć skippera pribavi potrebno znanje. Korisnik se obvezuje da plovilo neće davati u podnajam, niti ga posuditi drugoj osobi, da neće sudjelovati u regatama niti ga koristiti u komercijalne svrhe, profesionalni ribolov, da će noću voziti isključivo po sigurnom vremenu, te da neće ploviti izvan teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Korisnik se obvezuje da će brižljivo rukovati plovilom, i njegovim inventarom i opremom.
c) Ako korisnik sam ne želi obavljati funkciju voditelja plovila, dužan je prije početka korištenja plovila imenovati voditelja plovila. Imenovani voditelj plovila je suodgovoran s Korisnikom prema najmodavcu.
d) Sve štetne posljedice u svezi prepuštanja vođenja plovila neovlaštenim osobama snosi i odgovara Korisnik.
e) Korisnik je obvezan dnevno provjeravati stanje ulja u motoru.Štete nastale usljed nedostatka ulja u motoru nisu osigurane i Korisnik ih snosi u cijelosti. Oštećenje podvodnog dijela plovila nosi sa sobom pregled plovila koje u cijelosti pada na teret korisnika.

8. Reklamacije

U slučaju nastanka nesporazuma ili spora stranke će isti riješiti mirnim putem. Ukoliko im to ne bude uspjelo ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu Najmodavca.